Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte   

       
Prima pagină  »  Informaţii Utile  »  Achiziţii  »  Achizitii curente
Achizitii curente
Invitaţie de participare la procedura de achiziţie a serviciilor de construcţie a pilonului monopol autoportant a staţiei de radiomonitoring
Publicat: 15.12.2016   

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziţie prin cererea ofertelor de preţuri a lucrărilor de construcţie a pilonului monopol autoportant a staţiei de radiomonitoring

 CNFR c. Baimaclia, r-l Cantemir

 1. Denumirea autorităţii contractante:  Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”
 2. IDNO                                                         1003600042163
 3. Tip procedură achiziţie:                         Cererea ofertelor de preţuri
 4. Obiectul achiziţiei:                                 lucrări de construcţie a pilonului monopol autoportant

                                                                   a staţiei de radiomonitoring CNFR în

                                                                    c. Baimaclia, r-l Cantemir

5. Conform necesităţilor:                          Î.S.” Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio

 [denumirea autorităţii contractante]

6. Sursa de finanţare:                                  fondul CNFR

7.  Cerinţele de bază faţă de lucrările de construcţie: prezentate în caietul de sarcini, anexat la  prezenta invitaţie.

8. Termenul de efectuare a lucrărilor:           nu mai mult de 2 (două) luni

9. Cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Documente obligatorii de prezentat:

              a)Scrisoare de înaintare;

              b) Oferta – confirmată prin aplicarea ştampilei şi semnăturii participantului;

 1. Certificat de înregistrare a întreprinderii şi Extras din Registrul de Stat – copii – emise de Camera Înregistrării de Stat confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului
 2. Licenţa pe activitate  - copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului.
 3. Informaţii generale despre ofertant (date de identificare, date de contact, informaţii despre experienţe similare, informaţii despre personalul angajat în ultimele 12 luni, informaţia despre dotările tehnice specifice, utilajul şi echipamentul tehnic);
 4. Graficul de execuţie a lucrărilor;
 5. Ultimul Raport financiar - copia confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
 6. Certificat de atribuire a contului bancar - copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

 

              Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă.

Denumirea autorităţii contractante: Î.S.”Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (CNFR),

Adresa: MD -2021, mun.Chişinău, str.Drumul Viilor 28/2, bir.4.

Tel/fax: Tel. 0 22 72 77 79;  Tel./fax  0 (22) 73 39 41.

E-mail:   cnfr@cnfr.md

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ovidiu Spătaru, Director tehnic .

10. Întocmirea ofertelor: Ofertele şi documentele de calificare vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura conducătorului ofertantului şi ştampila. Ofertele se prezintă în plicuri sigilate cu menţiunea „CONFIDENŢIAL” avînd destinatarul Grupul de lucru pentru achiziţii al Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”. Plicul trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschis, în cazul în care oferta este declarată întîrziată.

11. Criteriile  de evaluare a ofertelor :

- cel mai mic preţ ;

- termenul de garanţie ;

- asigurarea cu personal de specialitate ;

- asigurarea cu dotări specifice, utilaj şi echipament tehnic ;

- experienţă în domeniu. Confirmarea încheierii şi îndeplinirii în ultimii 1-3 ani cel puţin a unui contract de lucrări similare cu o valoare egală sau mai mare decât – 2 mln. lei sau prezentarea unui obiect cu execuţia unor lucrări similare.

 

       Documentele urmează a fi prezentate:

 • pîna la   27 decembrie 2016
 • ora  10.00
 • la sediul Î.S.” Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio

 

12. Ofertele întârziate vor fi respinse.

 

13.  Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al CNFR şi a reprezentanţilor Participanţilor la concurs  la 27.12.2016 ora 10:00, pe adresa Î.S.”Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”(CNFR) ,MD-2021, mun.Chişinău, str.Drumul Viilor 28/2 bir.4.

 

14. Perioada valabilităţii ofertei va fi de 30 zile.

 

 

Descarcă documente ataşate
pdf, 5 MBAchizitii curente

Publicat: 11.10.2017   
Publicat: 01.09.2017   
Publicat: 07.07.2017   
Publicat: 25.11.2016   
Invitaţie achiziţie produse petroliere, concurs de achiziţie a produselor petroliere Citeşte mai mult...
Publicat: 18.10.2016   
Invitație de participare la procedura de achiziție a serviciilor Citeşte mai mult...
Publicat: 13.10.2016   
Invitaţie de participare la procedura de achiziţie Citeşte mai mult...


© 2018 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS