Prima pagină    Harta site-ului    Linia ferbinte    Contacte   

       
Prima pagină  »  Informaţii Utile  »  Achiziţii  »  Achizitii curente
Achizitii curente
Invitaţie la concursul de achiziţie a produselor petroliere pentru anul 2017
Publicat: 25.11.2016   

ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2017

 

1. Denumirea autorităţii contractante:

Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

2. IDNO

1003600042163

3. Tip procedură achiziţie:

Licitaţie deschisă

4. Obiectul achiziţiei:

produse petroliere pentru anul 2017

5. Conform necesităţilor

Î.S.” Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

6.Sursa de finanţare:

fondul CNFR

7.Data publicării anunţului de intenţie:

________________________

 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie prin licitaţie deschisă a produselor petroliere pentru necesităţile CNFR pe anul 2017:

 

Nr. d/o

Denumirea bunurilor solicitate

Cantitatea în litri

Specificarea tehnică deplină solicitată

1

Benzină

3 000

A-92

2.

Benzină

 15 000

A-95

3.

Motorină

10 000

-

 4.

Motorină cu aditive

 10 000

-

5.

GPL

1 800

Gaz lichefiant

 

8. Tipul contractului de vânzare – cumpărare.

9. Termenul şi condiţiile de livrare a produselor petroliere (termenul de valabilitate a contractului): 12 luni 01.01.2017 - 31.12.2017

10. Locul de livrare a produselor petroliere: staţiile de alimentare din mun. Chişinău şi întreg teritoriu al Republicii Moldova.

11. Criteriile de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului va fi:

a) cel mai mic preţ;

b) prezenţa staţiilor de alimentaţie în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării;

c) distanţa între staţiile de alimentare nu trebuie să depăşească 30-50 km;

d) acordarea discontului la încheierea contractului de vânzare - cumpărarea produselor petroliere.

12. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici:

12.1. Formular informativ despre ofertant – confirmată prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.2. Oferta - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.3. Certificat de înregistrare şi extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.4. Licenţe, autorizaţii de funcţionare – copii confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.5. Certificat de conformitate – copia confirmată prin semnătura şi ştampila

12.6. itate – copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.7. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.8. Certificat de atribuire a contului bancar - copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.9. Ultimul raport financiar - copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.10. Declaraţia privind conduita de etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere – original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.11. Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.12. Specificaţii tehnice şi de preţ - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.13. Lista amplasării staţiilor PECO pe teritoriul Republicii Moldova - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

13. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (CNFR)

b) Adresa: bir.4, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chişinău, MD-2021

c) Tel: 0(22) 73 39 41

d) Fax:0 (22) 73 39 41

e) E-mail:cnfr@cnfr.md

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Alic GOBJILA, preşedintele grupului de lucru pentru achiziţii, tel./fax 0 (22) 73 39 41.

Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: www.cnfr.md

14. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate urmează a fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- până la ora 10.00

- pe data de 14.12.2016

la sediul Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” , bir. 4, et. 4, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chişinău, MD-2021.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

16. Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorităţii contractante şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

pe data de 14.12.2016 la ora 10.00

  la adresa bir. 4, et. 4, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chişinău, MD-2021.

 

Preşedintele Grupului de lucru pentru

achiziţii al Î.S. “Centrul Naţional

pentru Frecvenţe Radio”

 

  ______________ Alic GOBJILA

- See more at: http://cnfr.md/index.php?pag=news&id=1221&rid=1256&l=ro#sthash.GGz2w3fr.dpuf

ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2017

 

1. Denumirea autorităţii contractante:

Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

2. IDNO

1003600042163

3. Tip procedură achiziţie:

Licitaţie deschisă

4. Obiectul achiziţiei:

produse petroliere pentru anul 2017

5. Conform necesităţilor

Î.S.” Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

6.Sursa de finanţare:

fondul CNFR

7.Data publicării anunţului de intenţie:

________________________

 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie prin licitaţie deschisă a produselor petroliere pentru necesităţile CNFR pe anul 2017:

 

Nr. d/o

Denumirea bunurilor solicitate

Cantitatea în litri

Specificarea tehnică deplină solicitată

1

Benzină

3 000

A-92

2.

Benzină

 15 000

A-95

3.

Motorină

10 000

-

 4.

Motorină cu aditive

 10 000

-

5.

GPL

1 800

Gaz lichefiant

 

8. Tipul contractului de vânzare – cumpărare.

9. Termenul şi condiţiile de livrare a produselor petroliere (termenul de valabilitate a contractului): 12 luni 01.01.2017 - 31.12.2017

10. Locul de livrare a produselor petroliere: staţiile de alimentare din mun. Chişinău şi întreg teritoriu al Republicii Moldova.

11. Criteriile de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului va fi:

a) cel mai mic preţ;

b) prezenţa staţiilor de alimentaţie în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării;

c) distanţa între staţiile de alimentare nu trebuie să depăşească 30-50 km;

d) acordarea discontului la încheierea contractului de vânzare - cumpărarea produselor petroliere.

12. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici:

12.1. Formular informativ despre ofertant – confirmată prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.2. Oferta - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.3. Certificat de înregistrare şi extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.4. Licenţe, autorizaţii de funcţionare – copii confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.5. Certificat de conformitate – copia confirmată prin semnătura şi ştampila

12.6. itate – copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.7. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.8. Certificat de atribuire a contului bancar - copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.9. Ultimul raport financiar - copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.10. Declaraţia privind conduita de etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere – original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.11. Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.12. Specificaţii tehnice şi de preţ - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.13. Lista amplasării staţiilor PECO pe teritoriul Republicii Moldova - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

13. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (CNFR)

b) Adresa: bir.4, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chişinău, MD-2021

c) Tel: 0(22) 73 39 41

d) Fax:0 (22) 73 39 41

e) E-mail:cnfr@cnfr.md

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Alic GOBJILA, preşedintele grupului de lucru pentru achiziţii, tel./fax 0 (22) 73 39 41.

Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: www.cnfr.md

14. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate urmează a fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- până la ora 10.00

- pe data de 14.12.2016

la sediul Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” , bir. 4, et. 4, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chişinău, MD-2021.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

16. Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorităţii contractante şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

pe data de 14.12.2016 la ora 10.00

  la adresa bir. 4, et. 4, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chişinău, MD-2021.

 

Preşedintele Grupului de lucru pentru

achiziţii al Î.S. “Centrul Naţional

pentru Frecvenţe Radio”

 

  ______________ Alic GOBJILA

- See more at: http://cnfr.md/index.php?pag=news&id=1221&rid=1256&l=ro#sthash.GGz2w3fr.dpuf

ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea produselor petroliere pentru anul 2017

 

1. Denumirea autorităţii contractante:

Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

2. IDNO

1003600042163

3. Tip procedură achiziţie:

Licitaţie deschisă

4. Obiectul achiziţiei:

produse petroliere pentru anul 2017

5. Conform necesităţilor

Î.S.” Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”

6.Sursa de finanţare:

fondul CNFR

7.Data publicării anunţului de intenţie:

________________________

 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie prin licitaţie deschisă a produselor petroliere pentru necesităţile CNFR pe anul 2017:

 

Nr. d/o

Denumirea bunurilor solicitate

Cantitatea în litri

Specificarea tehnică deplină solicitată

1

Benzină

3 000

A-92

2.

Benzină

 15 000

A-95

3.

Motorină

10 000

-

 4.

Motorină cu aditive

 10 000

-

5.

GPL

1 800

Gaz lichefiant

 

8. Tipul contractului de vânzare – cumpărare.

9. Termenul şi condiţiile de livrare a produselor petroliere (termenul de valabilitate a contractului): 12 luni 01.01.2017 - 31.12.2017

10. Locul de livrare a produselor petroliere: staţiile de alimentare din mun. Chişinău şi întreg teritoriu al Republicii Moldova.

11. Criteriile de evaluare aplicate pentru adjudecarea contractului va fi:

a) cel mai mic preţ;

b) prezenţa staţiilor de alimentaţie în cele mai îndepărtate colţuri ale ţării;

c) distanţa între staţiile de alimentare nu trebuie să depăşească 30-50 km;

d) acordarea discontului la încheierea contractului de vânzare - cumpărarea produselor petroliere.

12. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici:

12.1. Formular informativ despre ofertant – confirmată prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.2. Oferta - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.3. Certificat de înregistrare şi extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.4. Licenţe, autorizaţii de funcţionare – copii confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.5. Certificat de conformitate – copia confirmată prin semnătura şi ştampila

12.6. itate – copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.7. Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.8. Certificat de atribuire a contului bancar - copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.9. Ultimul raport financiar - copia confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.

12.10. Declaraţia privind conduita de etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere – original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.11. Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.12. Specificaţii tehnice şi de preţ - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului, conform modelului anexat.

12.13. Lista amplasării staţiilor PECO pe teritoriul Republicii Moldova - original confirmat prin semnătura şi ştampila participantului.

13. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” (CNFR)

b) Adresa: bir.4, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chişinău, MD-2021

c) Tel: 0(22) 73 39 41

d) Fax:0 (22) 73 39 41

e) E-mail:cnfr@cnfr.md

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Alic GOBJILA, preşedintele grupului de lucru pentru achiziţii, tel./fax 0 (22) 73 39 41.

Setul de documente poate fi obţinut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: www.cnfr.md

14. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate urmează a fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

- până la ora 10.00

- pe data de 14.12.2016

la sediul Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” , bir. 4, et. 4, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chişinău, MD-2021.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

15. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

16. Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorităţii contractante şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

pe data de 14.12.2016 la ora 10.00

  la adresa bir. 4, et. 4, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chişinău, MD-2021.

 

Preşedintele Grupului de lucru pentru

achiziţii al Î.S. “Centrul Naţional

pentru Frecvenţe Radio”

 

  ______________ Alic GOBJILA

 

 

Descarcă documente ataşate
pdf, 554 KBAchizitii curente

Publicat: 11.10.2017   
Publicat: 01.09.2017   
Publicat: 07.07.2017   
Publicat: 15.12.2016   
Publicat: 18.10.2016   
Invitație de participare la procedura de achiziție a serviciilor Citeşte mai mult...
Publicat: 13.10.2016   
Invitaţie de participare la procedura de achiziţie Citeşte mai mult...


© 2018 Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio   |   Site elaborat de MoldData
PAGINA ÎN SUS